KetoPlaner - Razem na diecie | Dieta ketogenna | NUTRICIA

Wróć do strony głównej

Regulamin

Warunki użytkowania strony internetowej www.ketoplaner.dieta-katogenna.pl.

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.ketoplaner.dieta-ketogenna.pl (nazywa się ją tu „stroną internetową”). Strona internetowa należy do firmy NUTRICIA POLSKA SP. z o. o. („NUTRICIA”) z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856; BDO 000017007; Kontakt z NUTRICIA możliwy jest pod w/w adresem pocztowym, za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl oraz telefonicznie pod numerem +48225500155.


Korzystając z niniejszej strony internetowej zobowiązany jesteś do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Prosimy o regularne czytanie tych warunków, aby pozostawać na bieżąco z ewentualnymi zmianami dokonanymi przez firmę NUTRICIA. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po opublikowaniu zmian oznacza, że akceptujesz te warunki i jesteś nimi związany prawnie w ich zaktualizowanej i/lub poprawionej formie.


Inne terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Usługobiorca/Użytkownik - osobę fizyczną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, spełniającą warunki uczestnictwa w Serwisie, która została zarejestrowana na podstawie Formularza rejestracyjnego, złożonego zgodnie z Regulaminem i instrukcją (wymogami) wypełnienia Formularza rejestracyjnego lub w inny udostępniony przez NUTRICIA w ramach Serwisu sposób. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie w następującym celu:
    - aby mieć dostęp do zamkniętych treści serwisu;
  2. Formularz rejestracyjny – oznacza wniosek Użytkownika, złożony według wzoru/formatu ustalonego przez NUTRICIA, dostępnego w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika stanowi wniosek o przyjęcie Użytkownika do Serwisu;
  3. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a NUTRICIA z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.


Korzystanie ze strony internetowej www.ketoplaner.dieta-ketogenna.pl wymaga rejestracji, poprzez umieszczenie następujących danych: imię i nazwisko, wiek, płeć, waga, adres mailowy. Rozpoczęcie korzystania z kalkulatora nastąpi (na co wyrażasz zgodę) z chwilą potwierdzenia rejestracji konta. Jednocześnie Użytkowniku oświadczasz i przyjmujesz do wiadomości, że do prawidłowego przygotowania diety niezbędne jest należyte współdziałanie, polegające na rzetelnym uzupełnieniu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan diety ketogennej jest generowany każdorazowo w oparciu o informacje wskazane przez Ciebie przy rejestracji, stosowanie diety może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania.


Użytkowniku oświadczasz, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach strony internetowej diety przeprowadziłeś z lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń i przeciwwskazań co do sposobu żywienia.

Indywidualny plan dietetyczny mimo, iż przygotowywany jest w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak z uwagi na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych efektów, za co nie ponosimy odpowiedzialności.


Korzystanie ze strony internetowej i jej narzędzi


Korzystanie ze strony internetowej oraz narzędzi, wyników obliczeń i informacji zawartych w serwisie jest w pełni darmowe pod warunkiem niewykorzystywania ich do celów komercyjnych (w tym sprzedaży i odsprzedaży).

Nie wolno kopiować, powielać, rozsyłać, pobierać, pokazywać, przesyłać, upubliczniać lub w inny sposób korzystać z treści strony internetowej inaczej niż do swojego własnego, niekomercyjnego użytku.

Zgadzasz się także, że nie możesz dostosowywać, zmieniać ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie treści strony internetowej, chyba że odbywa się to wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Wszelkie inne korzystanie z treści strony internetowej i wyników narzędzi wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od firmy NUTRICIA.

Akceptujesz, że możesz korzystać ze strony internetowej wyłącznie do celów zgodnych z prawem oraz w sposób, który nie szkodzi interesom firmy NUTRICIA, ani nie narusza praw firmy NUTRICIA lub jakichkolwiek praw osób trzecich albo praw innych użytkowników. Czynności, które nie są dozwolone, obejmują (jednak nie ograniczają się do nich): przechowywanie, rozpowszechnianie, przesyłanie treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt, przysyłanie albo publikowanie plików zawierających oprogramowanie wirusowe, które może zaszkodzić firmie NUTRICIA albo jakiejkolwiek osobie trzeciej lub innemu użytkownikowi.


Treści i opinie

W przypadkach, w których zostaniesz poproszony o przesłanie na stronę internetową treści lub opinii (co obejmuje teksty lub fotografie), przesyłając ich treść akceptujesz fakt, że udzielasz firmie NUTRICIA niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści lub opinii w zakresie:


a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu w całości lub w części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową.


b) rozpowszechniania - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


- przestrzegając wszelkich praw odnoszących się do Twoich treści oraz zgodnie z ograniczeniami wiążącymi się z ochroną danych osobowych, przedstawionymi w oświadczeniu o poufności firmy NUTRICIA.


Ponadto jeśli umieszczasz na stronie internetowej treści, które zawierają Twój wizerunek, udzielasz firmie Nutricia nieodpłatnego i bezterminowego prawa do wykorzystywania i rozpowszechniania Twojego wizerunku na stronie internetowej, na polach eksploatacji wskazanych w punktach a i b powyżej.


Ponadto, z uwzględnieniem powyższego, przesyłając swoje treści gwarantujesz, że:

  • jest to Twoje własne, oryginalne dzieło i masz prawo do udostępniania go firmie NUTRICIA do wszystkich wymienionych powyżej celów;
  • treści nie są niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich;
  • treści nie są przesyłane w celach reklamowych.

Osobiście odpowiadasz za zabezpieczenie firmy NUTRICIA przed wszelkimi roszczeniami związanymi z honorariami, szkodami i innymi wydatkami, na które firma NUTRICIA może zostać narażona w wyniku naruszenia przez Ciebie powyższych gwarancji.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wykorzystujesz informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Firma NUTRICIA nie udziela żadnych gwarancji ani nie wydaje jakichkolwiek oświadczeń, wyrażonych czy domniemanych (w zakresie, w jakim jest to dopuszczone przez prawo) w odniesieniu do informacji, danych lub materiałów, które znajdują się na stronie internetowej, co obejmuje też domniemane gwarancje zadowalającej jakości, przydatności do konkretnego celu, nienaruszania praw, zgodności, bezpieczeństwa i precyzji. Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej podaje się jako „takie, jakimi są” i „takie, jakie istnieją”. Nie są one opublikowane po to, by spełnić konkretne, indywidualne wymogi, a Ty osobiście odpowiadasz za upewnienie się, że nadają się do Twoich celów, zanim w jakikolwiek sposób wykorzystasz takie informacje. Zanim podejmiesz decyzje w oparciu o informacje znajdujące się na stronie internetowej, zdecydowanie zalecamy zebranie informacji z innych, niezależnych źródeł, aby podjąć decyzję w oparciu o dodatkowe źródła informacji.


W szczególności informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej podaje się jedynie jako orientacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii medycznych. W każdej sprawie omawianej na stronie internetowej, w której masz jakiekolwiek wątpliwości, musisz zawsze uzyskać profesjonalną poradę. Treści przedstawione na stronie internetowej mają cel wyłącznie informacyjny, a w żadnych okolicznościach ich celem nie jest zastąpienie konsultacji medycznej z wykwalifikowanym przedstawicielem służby zdrowia. Informacje, opinie i zalecenia przedstawiane na stronie internetowej nie mają zastępować terapii zaleconej przez lekarza lub dietetyka. Zanim wprowadzisz zmiany w diecie własnej lub swoich dzieci, musisz zawsze skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Mimo, że starannie analizujemy treści przedstawiane na naszej stronie internetowej, firma NUTRICIA nie może zagwarantować ani odpowiadać za medyczną dokładność dokumentów, które są na nich publikowane. Firma NUTRICIA nie gwarantuje, że funkcje obecne na stronie internetowej będą działać w sposób niezakłócony lub bezbłędny, że błędy będą poprawiane oraz że treści są wolne od wirusów lub błędów programistycznych. Mimo że podejmujemy wszelkie rozsądne kroki, by wykluczyć z naszych stron wirusy i inne szkodliwe formy kodu, firma NUTRICIA nie może zapewnić takiego wykluczenia i nie bierze na siebie odpowiedzialności odszkodowawczej za wirusy i inne formy szkodliwego kodu. Zaleca się zatem, by przed pobraniem informacji ze strony internetowej zastosować wszelkie możliwe i właściwe zabezpieczenia. Firma NUTRICIA zamieszcza również na swojej stronie internetowej łącza do stron innych podmiotów. Łącza te tworzone są we współpracy z właściwymi podmiotami w chwili, w której firma NUTRICIA uznaje to za właściwe ze względu na treść i usługi udostępniane na tych stronach. Firma NUTRICIA nie odpowiada za treści tych stron internetowych ani za wykorzystywanie ich przez innych, nie bierze też na siebie odpowiedzialności odszkodowawczej za treści obecne na innych stronach internetowych, do których łącza znajdują się na naszej stronie.


Wypowiedzenie umowy

Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez NUTRICIA. Usługobiorca zarejestrowany może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta a Usługobiorca niezarejestrowany poprzez zaprzestanie używania usług.

NUTRICIA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli:


a. cel lub sposób korzystania z usług przez Usługobiorcę jest sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub niniejszym Regulaminem;


b. NUTRICIA otrzymała zawiadomienie od organów władzy publicznej o bezprawnym charakterze informacji umieszczanych, przechowywanych, rozpowszechnianych lub przekazywanych przez Usługobiorcę z wykorzystaniem platformy www.ketoplaner.dieta-ketogenna.pl;


c. Usługodawca zamierza zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.ketoplaner.dieta-ketogenna.pl;


Oświadczenie NUTRICIA powinno zostać złożone na wskazany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail, a oświadczenie Usługobiorcy poprzez złożenie oświadczenia zgodnie ze sposobem wskazanym w postanowieniach Regulaminu dotyczących Komunikacji (poniżej).

Komunikacja

1. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana ze świadczeniem usług przez NUTRICIA, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących sposobu składania reklamacji, powinna być kierowana do NUTRICIA listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub na adres elektroniczny lub poprzez formularz kontaktowy, dostępne pod niżej wskazanymi adresami:

Nutricia Polska Sp. z o.o. Serwis Konsumencki Nutricii

Adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Adres mailowy: serwis@nutriciamedyczna.pl

Telefon kontaktowy: +48225500155.


2. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana z świadczeniem usług przez NUTRICIA kierowana będzie przez NUTRICIA do Usługobiorcy za pośrednictwem profilu użytkownika Usługobiorcy, lub na adres elektroniczny Usługobiorcy.


Ochrona danych osobowych


Administratorem danych osobowych Użytkowników jest NUTRICIA.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez NUTRICIA danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszego Regulaminu. W szczególności w Polityce Prywatności znajdują się szczegółowe informacje o przysługujących Użytkownikowi prawach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

W sprawie ochrony danych osobowych, w tym w celu wykonania praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, należy skontaktować się poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: iod.nutricia@danone.com.


Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakłóceniami w działaniu lub niedostępnością usług świadczonych przez NUTRICIA powinny być kierowane do NUTRICIA na adres mailowy: serwis@nutriciamedyczna.pl.


Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:

a. Imię i nazwisko Usługobiorcy;

b. Opis problemu.


Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Ograniczenie odpowiedzialności


Firma NUTRICIA w żadnych okolicznościach nie odpowiada za żadne z poniższych strat lub szkód (niezależnie od tego, czy straty takie były przewidziane, można było je przewidzieć, były znane lub w inny sposób): (a) utrata danych; (b) utrata przychodów lub spodziewanego zysku; (e) utrata wartości niematerialnej lub negatywny wpływ na opinię; (f) straty poniesione przez strony trzecie; lub (g) wszelkie szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie, wynikowe, specjalne lub przykładowe, które powstaną w wyniku korzystania ze strony internetowej, niezależnie od rodzaju działania.

Własność intelektualna

Nazwy, ilustracje i znaki graficzne, które identyfikują firmę NUTRICIA lub stronę trzecią oraz ich produkty i usługi, objęte są prawami autorskimi, prawami do wzorów i znaków towarowych należącymi do firmy NUTRICIA, co obejmuje też stronę internetową i/lub strony trzecie (lecz nie ogranicza się do nich). Żadne z postanowień niniejszych warunków nie może być interpretowane w taki sposób, że przenosi się przez domniemanie albo w jakikolwiek inny sposób licencję lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, patentu, prawa do wzoru lub praw autorskich należących do firmy NUTRICIA lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Prawa autorskie do tekstów, ilustracji lub innych elementów występujących na stronie internetowej są własnością firmy NUTRICIA lub treści takie publikowane są za zgodą ich właścicieli. Powielanie treści strony internetowej w całości lub części środkami elektronicznymi jest formalnie zabronione, chyba że uzyska się na to wyraźną zgodę od firmy NUTRICIA. Udziela się pozwolenia na powielanie na papierze tekstów znajdujących się na stronie internetowej do celów szkoleniowych, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

  • poszanowanie praw autorskich do powielanych dokumentów;
  • następujące wyraźne i dokładne odniesienie do źródła: „Niniejszy dokument pochodzi ze strony internetowej firmy NUTRICIA www.ketoplaner.dieta-ketogenna.pl i/lub powiązanych z nią poddomen. Wszelkie wynikające z tego prawa są zastrzeżone i surowo ograniczone”. W takim odniesieniu musi we wszystkich przypadkach występować adres internetowy.


Wszelkie inne wykorzystywanie wymaga wcześniejszej wyraźnej zgody firmy NUTRICIA. Znaki towarowe i/lub znaki graficzne firmy NUTRICIA, występujące na stronie internetowej, to znaki towarowe zarejestrowane globalnie i chronione przez przepisy dotyczące znaków towarowych. Wszelkie powielanie bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy NUTRICIA uważane będzie za fałszerstwo i ścigane prawnie.

Prawa autorskie

Wszelkie projekty, teksty, grafika oraz ich wybór i zastosowanie na stronie internetowej chronione są przez prawo autorskie.

Potwierdź

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.